Dodavatelský etický kodex

I. Dodržování zákonů, nařízení a platné legislativy

Společnost Prabos plus a.s. dodržuje všechny platné zákoy, nařízení a vyhlášky týkající se legislativy vztahující se k pracovní a enviromentální problematice a dodržování bezpečnosti práce.

II. Etické obchodní praktiky

Dodržujeme ve veškerém obchodním styku etické standardy. Jedná se především o zákaz korupce a úplatkářství v obchodním styku a to oboustranně.

III. Dodržování základních lidských práv a práv zaměstnanců

Dodržujeme platné zákony a nařízení vztahující se k pracovně právní legislativě především v těchto oblastech:

  • přidělovat zaměstnanci práci sjednanou v pracovní smlouvě
  • respektovat osobní důstojnost, soukromou sféru a osovnostní práva jednotlivce – dodržovat zákonem stanovenou minimální mzdu v dané zemi a ohodnocení zaměstnanaců přizpůsobovat jejich dovednostem a schopnostem
  • dodržovat zákonem stanovenou maximální pracovní dobu
  • dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo určené vnitřním předpisem
  • dodržovat zákaz jakékoli diskriminace, které upravuje antidiskriminační zákon - nezaměstnávat osoby mladší 16-ti let.

IV. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Společnost vytváří všem zaměstanacům bezpečné pracovní prostředí tak, aby bylo v maximálně možné míře předcházeno pracovním úrazům a zavazuje se:

  • převzít odpovědnost za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců
  • cíleně sledovat a omezovat pracovní rizika a přjímat preventivní opatření
  • realizovat pracovně lékařské prohlídky pro zaměstanace - zajistit pro všechny zaměstanance
dle platné právní legislativy školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V. Ochrana životního prostředí

Společnost se také dodržuje všechny platné enviromentální zákony:

  • dbá na ochranu životního prostředí a minimalizuje jeho zatížení způsobené výrobou produktů
  • má vybudovaný odpovídající systém řízení ochrany životního prostředí. 

Menu